เครื่องคิดเลขแรงกลางที่มีความเร็วรัศมีมวล

I want to calculate
Mass(m) = kg
Radius(r)= m
Velocity(v)= m/s
Centripetal Force(f)= N
 
เครื่องคิดเลขแรงกลางที่มีความเร็วรัศมีมวล