เครื่องคิดเลข Velocity พร้อมความเร็วเริ่มต้นการเร่งความเร็วระยะเวลา

I want to calculate
Initial Velocity(v0) = m/s
Acceleration(a) = m/s2
Time(t) = sec
Velocity(v) = m/s
 
เครื่องคิดเลข Velocity พร้อมความเร็วเริ่มต้นการเร่งความเร็วระยะเวลา