เครื่องคิดเลขเวลาทำงานพลังงาน

To calculate
Work(W) = N-m
Time(T) = s
Power(P) = W
   
เครื่องคิดเลขเวลาทำงานพลังงาน