กำลังแรงเครื่องคำนวณความเร่ง

I want to calculate
Mass(m) = kg
Acceleration(a) = m/s2
Force(F) = N
 
กำลังแรงเครื่องคำนวณความเร่ง