นิวตันของเครื่องคิดเลขการเคลื่อนไหวที่สองของนิวตัน

I want to calculate
Mass(m) = kg
Acceleration(a) = m/s2
Net Force(Fnet) = N
 
function checnum(as)
{
var dd = as.value;

if(isNaN(dd))
{
dd = dd.substring(0,(dd.length-1));
as.value = dd;
}
}

function calsi()
{
var ty = d