คำนวณชั่วโมงทั้งหมดทำงานในหนึ่งสัปดาห์โดยพนักงาน

  Period 1 Period 2 Period 3 Hrs Worked
In Out In Out In Out  
Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Total Hours
  Overtime hours
  Base pay rate / hour
 
  Total Hours Worked in a Week
  Base Salary
  Overtime Salary
  Total Salary
คำนวณชั่วโมงทั้งหมดทำงานในหนึ่งสัปดาห์โดยพนักงาน