เครื่องกำเนิดข้อความหยัก

PressShiftto Wave again.
เครื่องกำเนิดข้อความหยัก