เบรกเกอร์ Caesar CIPHER อัตโนมัติ

Shift:
Best guesses:
Shift Entropy per letter (bits) (lower is better)
เบรกเกอร์ Caesar CIPHER อัตโนมัติ