ลบเครื่องมือเว้นวรรคพิเศษ

Trim leading/trailing whitespaces.
Remove all spaces. Remove extra spaces.
ลบเครื่องมือเว้นวรรคพิเศษ