ลบช่องว่างหรือแท็บพิเศษ

Remove extra whitespaces and delete tabs

Remove extra whitespaces and tabs

ลบช่องว่างหรือแท็บพิเศษ